Przetargi.pl
Kursy mistrzowskie „Fashion design workshops” dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-726 Łódź, Wojska Polskiego 121
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  Wojska Polskiego 121
  91-726 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000275790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kursy mistrzowskie „Fashion design workshops” dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie edukacyjnej usługi szkoleniowej w formie warsztatów polegającej na przeprowadzeniu przez praktyków z zagranicy tzw. „kursów mistrzowskich” z zakresu „Fashion Design Workshops” dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający stawia warunek zdolności technicznej lub zawodowej. Zamamwiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wzakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą:1) wykształcenie kierunkowe („Fashion Design” lub inne równoważne) na uczelni artystycznej z uzyskanym stopniem naukowym co najmniej Bachelor of Arts lub innym równoważnym lub wyższym,2) doświadczenie zawodowe (przynajmniej staż) w pracy projektanta w branży Fashion Design w zagranicznych: domach mody, studiach projektowych, firmach.3) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz wyrażenie myśli w sposób płynny i zrozumiały.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach