Przetargi.pl
Kurs komputerowy dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-440 Białystok, ul. Malmeda 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 678 31 03 , fax. 0-85 678 31 00
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
  ul. Malmeda 8 8
  15-440 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 678 31 03, fax. 0-85 678 31 00
  REGON: 00233317700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www. mopr.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs komputerowy dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego dla 40 uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2007 - 2013. 2. Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności dotyczących obsługi komputera. 3. Zakres przedmiotowy kursu na poziomie podstawowym: Blok I - Podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, Blok II - Przetwarzanie tekstów, Blok III - Arkusze kalkulacyjne, Blok IV - Grafika menadżerska i prezentacyjna, Blok V - Usługi w sieciach informatycznych. 4. Miejsce przeprowadzenia kursu: teren miasta Białegostoku, jeden obiekt. 5. Kurs powinien być prowadzony przez wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia. 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego na poziomie podstawowym, w terminie do dnia 28.08.2013r., dla 40 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, podzielonych na 2 grupy 20- osobowe, z uwzględnieniem 70 godzin lekcyjnych zajęć dla każdej z grup ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), przez 11 dni po 6 godzin lekcyjnych oraz 1 dzień przez 4 godziny lekcyjne, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. od 9:00 , minimum dwa razy w tygodniu, b) organizacji kursu tzn. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, w tym zapewnienia sal szkoleniowych, przestronnych, odpowiednio oświetlonych, klimatyzowanych lub minimum wentylowanych, dostosowanych do prowadzenia zajęć dla grup 20-osobowych, odpowiednio wyposażonych w sprzęt dydaktyczny, np. rzutnik multimedialny, laptop, ekran, tablicę do pisania, flipcharty, stoły, krzesła, spełniających wymogi bezpieczeństwa bhp i przeciwpożarowe, z zapleczem socjalnym i sanitarnym, oraz zapewnienia w czasie zajęć każdemu uczestnikowi kursu samodzielnego dostępu do komputera z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia wraz z dostępem do Internetu, w stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu, c) zapewnienia wyżywienia uczestnikom kursu, w miejscu jego przeprowadzania, tj.: - w każdym dniu szkolenia trwającym 6 godzin lekcyjnych: obiadu złożonego z dwóch dań + napój oraz kawy, herbaty, ciastek, wody gazowanej i niegazowanej, cukru, mleka, podczas zaplanowanej jednej przerwy kawowej, - w dniu szkolenia trwającym poniżej 6 godzin lekcyjnych: obiadu złożonego z dwóch dań + napój, d) zapewnienie uczestnikom kursu biletów komunikacji miejskiej upoważniających do korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się kursu i z powrotem, e) zapewnienia materiałów szkoleniowych odpowiadających programowi kursu oraz przekazania po jednym egzemplarzu w/w materiałów szkoleniowych na własność uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, f) zapewnienia nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, celem podniesienia jakości organizowanego kursu komputerowego, g) opracowania szczegółowego programu zajęć kursu , uwzględniającego założenia pkt. 3 SIWZ i dostarczenie Zamawiającemu wraz ze złożoną ofertą, h) ustalenia, po konsultacjach z Zamawiającym, harmonogramu zajęć, uwzględniającego m.in. dni zajęć, dzienny limit godzin szkolenia, tematy zajęć, miejsce odbywania zajęć, dane personalne wykładowcy i przekazania go Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca przed rozpoczęciem kursu zapozna uczestników z jego szczegółowym zakresem tematycznym i przekaże im harmonogram realizowanych zajęć, i) przeprowadzenia ankiety oceniającej kurs wśród jego uczestników w ostatnim dniu trwania zajęć i sporządzenia raportu zbiorczego, j) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w ostatnim dniu kursu, 7. Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczania pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt, materiałów szkoleniowych i innej dokumentacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczanymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl lub www.mrr.gov.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Budynek i sale szkoleniowe muszą być oznakowane informacją o nazwie kursu, czasie trwania, numerze sali, w której będą odbywać się zajęcia i nazwie projektu zgodnie z wytycznymi. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi, zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją PO KL, w szczególności: a) prowadzenia dziennej listy obecności uczestników kursu (potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), a także rejestrowania i niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu wszystkich nieobecności uczestników kursu, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, b) odebrania od uczestników oświadczeń potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych oraz oświadczeń potwierdzających skorzystanie z codziennego wyżywienia (obiad, poczęstunek w trakcie przerwy kawowej) oraz biletów komunikacji miejskiej, c) prowadzenia dziennika zajęć, według wzoru określonego przez Zamawiającego, zawierającego wymiar godzin i tematy zajęć, podpis wykładowcy, d) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, e) wydania uczestnikom zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu, zawierających w swojej treści minimum niżej wymienione elementy: - pieczęć organizatora kursu, - personalne dane osoby, która kurs ukończyła (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), - nazwę formy kształcenia, - nazwę organizatora kursu, - termin realizacji kursu, - cel kursu, - miejscowość i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu, - podpis i pieczęć osoby upoważnionej przez organizatora kursu do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu, - nazwę zajęć edukacyjnych oraz wymiar ich godzin, oznakowanych kolorowymi logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczanymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl lub www.mrr.gov.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Kopie zaświadczeń Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od ukończenia kursu. 9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do grupowego ubezpieczenia uczestników kursu (wymagana suma ubezpieczenia na jednego uczestnika: 10 000,00 zł) na czas trwania zajęć oraz w drodze na kurs i z powrotem, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w kursie. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Skutki niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Koszt ubezpieczenia stanowi element ceny kursu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczestników kursu, w ilości nieprzekraczającej 20% liczby uczestników z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 11. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma i warunki zapłaty - jak we wzorze umowy - załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) Wykonawca wskaże w ofercie (oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www. mopr.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach