Przetargi.pl
AZP/261/RB/19/TKE-074/18/2013 Wykonanie roboty instalacyjno-budowlanej polegającej na wymianie wyeksploatowanych odcinków rur: 1.kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 łącznie z wprowadzeniem ich do budynku (węzeł cieplny w łączniku). 2.kanalizacji sanitarnej przy lewym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7485400 , fax. 085 7485627
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7485400, fax. 085 7485627
  REGON: 00028860400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AZP/261/RB/19/TKE-074/18/2013 Wykonanie roboty instalacyjno-budowlanej polegającej na wymianie wyeksploatowanych odcinków rur: 1.kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 łącznie z wprowadzeniem ich do budynku (węzeł cieplny w łączniku). 2.kanalizacji sanitarnej przy lewym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie roboty instalacyjno-budowlanej polegającej na wymianie wyeksploatowanych odcinków rur: 1.kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 łącznie z wprowadzeniem ich do budynku (węzeł cieplny w łączniku). 2.kanalizacji sanitarnej przy lewym skrzydle Pałacu Branickich w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 300,00 zł; (słownie: jeden tysiąc, trzysta, 00/100 złotych). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt b), c), d) i e) gwarancją lub poręczeniem powinno być objęte uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z gwarancji lub poręczenia w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku, numer r-ku: 40 124052 111111 000049 207392 4) Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt. 2 lit. b, c, d, e należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Ogólnej UMB, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (Pałac Branickich, lewe skrzydło-parter). Prosimy nie wkładać dokumentu do oferty. 5) Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert do godz. 1000. 6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11) Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia odwołania. 12) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. 13) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach