Przetargi.pl
Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920r. położonej przy ul. Łagodnej w Hajnówce

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6822180, 6822875 , fax. 085 6822994
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 6822180, 6822875, fax. 085 6822994
  REGON: 05065899900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920r. położonej przy ul. Łagodnej w Hajnówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zadaniu pn. Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1920r. położonej przy ul. Łagodnej w Hajnówce Roboty polegają na: a) utwardzenie opaski - szrut z tłucznia komiennego - 54 m2 b) utwardzenie placu (kostka granitowa) - 83 m2 c) obłożenie granitem cokołu - 8 m2 d) ogrodzenie na słupkach stalowych i łańcuchach - 1 szt. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem nr 5 do siwz. Wykonaniu podlegają jedynie roboty określone w przedmiarze będącym załącznikiem nr 6 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach