Przetargi.pl
Książ Wielki, Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim, 1585-1595, Wymiana stolarki okiennej

Powiat Miechowski ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, Racławicka12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Miechowski
  Racławicka12
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  REGON: 291009461
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Książ Wielki, Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim, 1585-1595, Wymiana stolarki okiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Książ Wielki,Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim, 1585-1595, Wymiana stolarki okiennej”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:3) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli:a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem wymianę stolarki okiennej drewnianej o wartości 50 000 zł każda z robót.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach