Przetargi.pl
Krzydlina Wielka X drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objetego PROW na rok 2020.

Urząd Miejski w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 13 05 , fax. 71 319 13 03
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Wołowie
  Rynek 34
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 13 05, fax. 71 319 13 03
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wolow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Krzydlina Wielka X drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objetego PROW na rok 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi znajdującej się na działce nr 681 AM-3 obręb Krzydlina Wielka, własność Gminy Wołów. Nowy pas drogowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych po procedurze scaleniowej posiada szerokość około 14,5 m. Przewiduje się jezdnię jednopasową o szerokości 3,50 m z poboczami obustronnymi o szerokości 2 x 1,0 m z poszerzeniami na mijankach o łącznej szerokości jezdni 6,0 m. Długość drogi podlegająca przebudowie to 500m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74232000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w następującej wysokości: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej w SIWZ formie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach