Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do budynków i budowli stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 553 726 , fax. 757 553 348
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
  ul. Chałubińskiego 23
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 553 726, fax. 757 553 348
  REGON: 21781314000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do budynków i budowli stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej do budynków i budowli stanowiących własność Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku: C11 - 245400 kWh, G11 - 5600 kWh, C21 53000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, iż przed zawarciem umowy będzie wymagał celem weryfikacji przedłożenia stosowanej dokumentacji dotyczącej systemów gwarancji pochodzenia tj. świadectwo pochodzenia (certyfikat pochodzenia energii) dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii (OZE) lub Świadectwo pochodzenia z kogeneracji – wydanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach