Przetargi.pl
"Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiązan”

Gmina Bogoria ogłasza przetarg

 • Adres: 28-210 Bogoria, Opatowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48158674086 , fax. +48158674281
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bogoria
  Opatowska 13
  28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie
  tel. +48158674086, fax. +48158674281
  REGON: 83040963700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bogoria.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiązan”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. "Kredyt długoterminowy w wysokości 2.030.004,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 30.11.2032 r. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 31.05.2021 r. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2.030.004,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). 5. Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. 6. Spłata kredytu dokonywana będzie w 20 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), 7. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji innych niż oprocentowanie kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu WIBOR dla depozytów 1-miesieczny (liczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek). 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. 11. Wykonawca w terminie określonym w formularzu oferty uruchomi kredyt - w transzach według potrzeb z zastrzeżeniem pkt 4. 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 13. Umowa nie będzie zawierała obowiązku złożenia przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco. 14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 15. Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.bip.bogoria.pl w zakładce Budżet i finanse w odpowiednich podkategoriach, Wykonawcy mogą pobrać wszelkie dokumenty i informacje dotyczące budżetu gminy Bogoria, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacji o zadłużeniu, sprawozdań z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2357 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 7 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu, załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach