Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3942669 w. 159, , fax. 413 942 339
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  ul. Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942669 w. 159, , fax. 413 942 339
  REGON: 29100992300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Gmina Włoszczowa oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1) Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 1 215 958,00 kWh. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 389 106,56 zł. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu: • Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie • Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszczowie • Przedszkola Samorządowego nr 3 we Włoszczowie • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy • Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie • Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarncy • Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie • Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiśniowej • Biblioteki Publicznej we Włoszczowie • Domu Kultury we Włoszczowie • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien złożyć: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży skan wyżej wymienionego dokumentu w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oferta elektroniczna) lub w formie pisemnej (oferta papierowa).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dział V SIWZ zawiera warunki udziału w postępowaniu. Dział VI SIWZ zawiera podstawy wykluczenia. Dział VII SIWZ zawiera wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. Dział XI zawiera opis sposobu przygotowania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach