Przetargi.pl
Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Sportowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 673 007 , fax. 322 673 007
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
  ul. Sportowa 4
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 322 673 007, fax. 322 673 007
  REGON: 32998700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://osir.bedzin.pl/25-przetargi-ogloszenia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonywaniu prac związanych z wykoszeniem trawy na terenach gminnych: w pasie drogowym, w parkach, na skwerach oraz nieruchomościach gminnych na terenie Miasta Będzina obejmujące dzielnice: Łagisza, Grodziec, Osiedle Zamkowe, Gzichów, Ksawera, Warpie. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do prowadzenia na zlecenie Zamawiającego następujących prac: - koszenie trawników wraz z wykaszaniem chwastów i jednorocznych samosiewów. Wykaz terenów zieleni miejskiej objętej przedmiotem zamówienia wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac oraz harmonogram realizacji prac określa załącznik nr 5 do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia, mogą ulec zmianie terminy realizacji poszczególnych koszeń w wyniku deszczu lub złych warunków atmosferycznych uniemożliwiające koszenie. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia: w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących taki zakres prac (czynności) jak koszenie, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A O/Będzin nr 83 1050 1227 1000 0023 1347 0409 z dopiskiem Wadium na zadanie: Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie. Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 a) i b) niniejszego rozdziału SIWZ. 7.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 6. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej, b)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach