Przetargi.pl
Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i pozostałych nie będących odpadami komunalnymi oraz wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, biodegradowalnych, gruzu i wielkogabarytowych w okresie 12 miesięcy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547 , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i pozostałych nie będących odpadami komunalnymi oraz wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, biodegradowalnych, gruzu i wielkogabarytowych w okresie 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i pozostałych nie będących odpadami komunalnymi oraz wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, biodegradowalnych, gruzu i wielkogabarytowych w okresie 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów: Pakiet nr 1 – Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nośniki informatyczne oraz termometry rtęciowe, Pakiet nr 2 - Odpady opakowań (w tym po substancjach niebezpiecznych) i sorbenty Pakiet nr 3 – Odpady z eksploatacji kotłów Pakiet nr 4 – Zużyte gaśnice Pakiet nr 5 – Chemikalia laboratoryjne i analityczne Pakiet nr 6 – Czyszczenie zbiorników Pakiet nr 7 – Utylizacja dokumentów poufnych Pakiet nr 8 - Wywóz odpadów komunalnych w Katowicach, Katowicach-Ligocie oraz wywóz odpadów segregowanych w Katowicach, Katowicach -Ligocie Pakiet nr 9 – Wywóz odpadów wielkogabarytowych, gruzu i biodegradowalnych w Katowicach Pakiet 10 - Wywóz odpadów wielkogabarytowych, gruzu i biodegradowalnych w Zabrzu, Sosnowcu i Bytomiu Pakiet 11 - Wywóz odpadów komunalnych i segregowanych w Bytomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie wymaga, by Wykonawca wykazał, iż posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach