Przetargi.pl
Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200 , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2021-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Żelazna 59A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji pn. „Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu– most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie” jest w szczególności przebudowa mostu kolejowegopolegająca na rozbiórce trzech stałych przęseł istniejącego mostu kolejowego przecinającego drogę wodnąwraz z podporami oraz na budowie nowego mostu kolejowego w nowym śladzie, wraz z przebudowąinfrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu. Inwestycja obejmujezakresem odcinki linii kolejowej 273 i 428.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach