Przetargi.pl
KONSERWACJA SZEŚCIU SANITARIATÓW W BUDYNKU KOSZAROWYM Nr 8 W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 765 68 42 , fax. 071 765 68 44, 765-68-02
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 765 68 42, fax. 071 765 68 44, 765-68-02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA SZEŚCIU SANITARIATÓW W BUDYNKU KOSZAROWYM Nr 8 W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 168.246,48 zł (netto). 2. Szczegółowy zakres robót, rozwiązania techniczne i specyfikacja materiałowa przedstawione są w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach (do wglądu w siedzibie zamawiającego) oraz w przedmiarach robót. 3. Zakres robót. branża budowlana - rozebranie ścianek działowych z cegieł, - rozebranie wykładziny ściennej i posadzki - z płytek, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż ścianki PCV oszklonej, - postawienie ścianki działowej z płytek z betonu komórkowego, - wykonanie okładziny ściennej z płyt gipsowo - kartonowych, - licowanie ścian płytkami, - wykonanie posadzki z płytek terakota, - wykonanie robót malarskich sufitów i ścian, - montaż ścianek systemowych WC, - utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej, - transport i składowanie odpadów na wysypisku. branża sanitarna - pion wodociągowy i kanalizacyjny: - zdemontowanie rurociągów i podejść żeliwnych, - wykonanie pionu PCV fi 110 mm, - wykonanie pionu zimnej i ciepłej wody z rur polipropylenowych o średnicy zew. 40 mm, - wykonanie płukania i próby szczelności rurociągów zimnej i ciepłej wody, Sanitariaty: - zdemontowanie rurociągów: zimnej wody i kanalizacyjny, - wykonanie rurociągów zimnej i ciepłej wody z rur polipropylenowych o średnicy zew. 25 mm, - zdemontowanie armatury sanitarnej i osprzętu, - zamontowanie: umywalki porcelanowej z półpostumentem i baterią umywalkową ścienną, ustępów typu Geberit i pisuarów z zaworami spłukującymi, - zamontowanie wpustów ściekowych podłogowych poziomych z zasyfonowaniem, - wykonanie podejść do urządzeń sanitarnych i odpływów kanalizacyjnych z rur PCV. Branża elektryczna: - zdemontowanie opraw oświetleniowych i łączników jednobiegunowych, - zamontowanie opraw oświetleniowych typu BRIO, - zamontowanie osprzętu: łączniki jednobiegunowe bryzgoszczelne i gniazda 2-biegunowe bryzgoszczelne z uziemieniem, - zamontowanie suszarek do rąk, - zamontowanie wentylatorów z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym w pionach wentylacyjnych, - wykonać pomiary instalacji elektrycznej, - uzyskanie pozytywnej oceny po wykonaniu instalacji elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 3.090,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 18.08.2010r. do godz. 10.00. 3. Wadium w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia - 18.08.2010r. do godz. 10.00. Nie spełnienie w/w warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art.24.2 pkt 2 Ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach