Przetargi.pl
Przebudowa budynku Policji w Kobierzycach

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111215 , fax. 071 3111252
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  al. Pałacowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111215, fax. 071 3111252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Policji w Kobierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku Policji w Kobierzycach 2. Zamówienie obejmuje: Kompleksową przebudowę budynku posterunku policji, budowę garażu oraz rozbiórkę kojca dla psów na działce nr 225/7 w miejscowości Kobierzyce na podstawie dokumentacji technicznej (z wyłączeniem części elementów poddasza) oraz wykonanie wymaganych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zorganizowanie i wykonanie czynności umożliwiających zapewnienie ciągłości pracy posterunku. 3. Projektowane parametry obiektu: Powierzchnia działki - 1.121,6 m2 Powierzchnia zabudowy - 303,9 m2 Powierzchnia użytkowa - 568,59 m2 Kubatura - 2.660 m3 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ tj. Załącznik nr 1 - Projekt budowlany Załącznik nr 2 - Projekt wykonawczy a) Branża architektoniczna b) Aranżacja wnętrz ze specyfikacją materiałową c) Branża konstrukcyjna d) Branża sanitarna e) Branża elektryczna f) Zagospodarowanie terenu Załącznik nr 3 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: a) Branża architektoniczno-budowlana b) Branża sanitarna c) Branża elektryczna Załącznik nr 4 - Przedmiary robót: a) Branża budowlana b) Branża sanitarna c) Branża elektryczna Załącznik nr 5 - Informacja dodatkowa Załącznik nr 6 - Uszczegółowienie do projektu 5. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z dokumentacją techniczną wymienioną w pkt. 4, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i technologią wykonania. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone są szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 14 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach