Przetargi.pl
SDOO/01/2010/NAWOZY

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian ogłasza przetarg

 • Adres: 55-110 Prusice, Krościna Mała 19
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3126280 , fax. 071 3125383
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
  Krościna Mała 19 19
  55-110 Prusice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3126280, fax. 071 3125383
  REGON: 00007697700201
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SDOO/01/2010/NAWOZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH W 2010 ROKU
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244400000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.coboru.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach