Przetargi.pl
Konserwacja rzeki Ner

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 66
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6404776 , fax. (042) 640 47 75
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
  ul. Sanitariuszek 66 66
  93-469 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6404776, fax. (042) 640 47 75
  REGON: 47054203300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gos.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja rzeki Ner
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rzeki Ner w zakresie: PAKIET A - naprawa grobli prawostronnej rzeki Ner km 79+050-79+180 L=130 mb gm. Lutomiersk pow. Pabianicki woj. Łódzkie PAKIET B - naprawa grobli prawostronnej rzeki Ner km 48+117 - 48+240 L=123mb - naprawa śluzy spustowej km 52+930 - naprawa skarpy lewej 62+845 - 63+005L=160mb - naprawa skarpy prawej 62+935 - 63+005 L=70mb gm. Poddębice powiat poddębicki woj. łódzkie Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr A do SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452440009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ DO KAŻDEGO PAKIETU OSOBNO. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości: Pakiet A 2.500,00 zł, Pakiet B 2.000,00 zł. Wadium należy wnieść do godz.11:00 dnia 03.08.2015r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu wadium należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: BANK POCZTOWY S.A. w Łodzi nr: 30 1320 1449 2666 4039 2000 0004, iban: PL, swift: POCZPLP4 z dopiskiem: Wadium dot. przetargu pn. Konserwacja rzeki Ner - PAKIET ... miejsce wykropkowane należy wypełnić) Wadium winno znajdować się na ww. koncie Zamawiającego w terminie jw., w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.. Uwaga: Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu - musi być wystawione bezwarunkowo. Zatrzymanie wadium następuje na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium wnosi tylko Wykonawca składający ofertę. Wniesienie wadium przez innego uczestnika podmiotu występującego wspólnie będzie skuteczne, jeżeli przewidywała to umowa uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia funkcjonowania wadium przez pełny okres związania ofertą z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 85 PZP. Zamawiający dokona zwrotu zwolnienia wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1, 1a i 2 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gos.lodz.pl/zp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach