Przetargi.pl
Dostawa kruszywa do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Błaszki

Urząd Gminy i Miasta Błaszki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-235 Błaszki, pl. Niepodległości 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8292491 , fax. 43 8290932
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Błaszki
  pl. Niepodległości 13 13
  98-235 Błaszki, woj. łódzkie
  tel. 43 8292491, fax. 43 8290932
  REGON: 00052802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blaszki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Błaszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm (z wykluczeniem skał osadowych) do remontu dróg gminnych na terenie gminy Błaszki w przewidywanej ilości około 3000 ton .Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy PN-EN 13242 , PN- B 11112, klasy I - kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa, zgodna z normą PN-B-06714/15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie norm i wymagań określonych w pkt. 2.3. SIWZ wraz z fakturami i na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku przedstawienia dokumentu w postaci aprobaty, Zamawiający dopuszcza tylko aprobaty wydane przez uprawnione jednostki.Dostawa kruszywa następować będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r. Dostawa wraz z transportem i rozładowaniem kruszywa do poszczególnych miejscowości Gminy Błaszki nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez Zamawiającego. Dyspozycja powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 5 dni od jej przekazania stosownie do potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy (faksem, e-mailem, telefonicznie). Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania: Uziarnienie kruszywa: sito kwadratowe (mm) 31,5 przechodzi przez sito (%) 78-100 sito kwadratowe (mm) 16 przechodzi przez sito (%) 58-87 sito kwadratowe (mm) 8 przechodzi przez sito (%) 42-70 sito kwadratowe (mm) 4 przechodzi przez sito (%) 30-54 sito kwadratowe (mm) 2 przechodzi przez sito (%) 21-41 sito kwadratowe (mm) 0,5 przechodzi przez sito (%) 10-23 sito kwadratowe (mm) 0,75 przechodzi przez sito (%) 3-10 Wymagane właściowości kruszywa: Zawartość ziaren nieforemnych %, nie więcej niż 30, Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles, ubytek masy %, nie większy niż 30, Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm, po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, % nie większy niż 10, Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm: -granica płynność %, nie więcej niż 25 -wskaźnik plastyczności %, nie więcej niż 4 Wskaźnik piaskowy - kruszywa niezagęszczonego, powyżej nie bada się -kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B04481 30-75 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż 02 Określona w pkt 2.1 SIWZ ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości dostaw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia ilości dostarczonego kruszywa. W przypadku przekroczenia całkowitej ilości dostarczonego kruszywa Wykonawca odbierze nadwyżkę kruszywa własnym transportem, bądź pozostawi do dyspozycji Zamawiającego bez zapłaty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczoną ilość kruszywa nie większą niż 3000 ton. Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości i ilości dostarczanego kruszywa poprzez jego badanie i ważenie. W przypadku niezgodności koszty badania i ważenia ponosi Wykonawca.Dostawy należy realizować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1500 w terminach uzgodnionych z pracownikiem Zamawiającego.Na każdy kurs dostarczonego kruszywa Wykonawca wystawi w dwóch egzemplarzach dowód dostawy, w którym określona będzie ilość kruszywa. Dokument powinien być potwierdzony przez pracownika Urzędu Gminy. Jeden egzemplarz należy pozostawić u Zamawiającego , a drugi będzie załącznikiem do faktury. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Błaszkach nr konta: 20 9245 0002 0000 0202 2000 0090 Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału , najpóźniej w terminie składania ofert ( zaleca się aby oryginał złożyć w Kasie Urzędu Gminy i Miasta w Błaszkach a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty przetargowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.blaszki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach