Przetargi.pl
„Konserwacja rowów opaskowych prawostronnych i lewostronnych zbiornika korytowo dolinowego Brzeg Dolny oraz terenów zielonych Stopnia Wodnego Brzeg Dolny”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50950 Wrocław, ul. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Norwida 34
  50950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
  REGON: 93210105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.rzgw.gov.pl,
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja Rządowa Niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja rowów opaskowych prawostronnych i lewostronnych zbiornika korytowo dolinowego Brzeg Dolny oraz terenów zielonych Stopnia Wodnego Brzeg Dolny”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt. „Konserwacja rowów opaskowych prawostronnych i lewostronnych zbiornika korytowo dolinowego Brzeg Dolny oraz terenów zielonych Stopnia Wodnego Brzeg Dolny” Skrócony opis: Wykonanie konserwacji rowów opaskowych z robotami towarzyszącymi polegające na: • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych ze skarp, • Wygrabieniu wykoszonych porostów, • Wycięcie drzew piłą mechaniczną śr.10-25cm, • Odmulenie koparko-odmularkami ciekó2w o szerokości dna do 0,8m, • Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, • Naprawa opasek z kiszek faszynowych, • Remont przepustów o śr. 0,60m z przyczółkami, • Naprawa wału prawostronnego uszkodzonego przez dzikie zwierzęta – bobry, • Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm, • Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 06 • Rozebranie tam bobrowych, • Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, • Odtworzenie umocnień faszynowych. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej szczegółowym obmiarem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik: - zał. nr 03 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1. Formularz ofertowy: 1) załącznik nr 1a do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 2) załącznik nr 1b do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3) załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; 4) załącznik nr 1d do formularza ofertowego – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia. 2. Tabela - Przedmiar robót – zał. nr 04 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach