Przetargi.pl
Dostawa wraz uszyciem toreb wizerunkowych 52 Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Adres: 50071 Wrocław, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28, , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, , fax. 71 330 52 12
  REGON: 2241447000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfm.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz uszyciem toreb wizerunkowych 52 Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Torby materiałowe 52. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans a. Nakład 150 szt. b. Technika druku: cyfrowy DTG c. Pole zadruku minimum 27 cm szer. x 38 cm wys. d. Materiał: drelich minimum 270 g/m2 e. Kolor materiału: biały zbliżony do PANTONE 000C lub CMYK (0,0,0,0) f. Nadruk jedna strona, pełna paleta kolorów zgodnie ze wzornikiem kolorów w załączniku nr 5 w SIWZ g. Dł. ucha 60-70 cm, szerokość minimum 4cm h. Wielkość torby minimum 35cm szer. x 38cm wys. i. Torba z dnem, minimum 8cm j. Wygląd torby ma być zbliżony do wizualizacji w załączniku nr 6. k. Projekty wydruków przekazywane będą Wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff l. Termin realizacji: zgodnie z ofertą Wykonawcy, najpóźniej do 31.08.2017.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w formie oryginału: pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach