Przetargi.pl
Konserwacja pomieszczenia piwnicznego w budynku nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja pomieszczenia piwnicznego w budynku nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Konserwacja pomieszczenia piwnicznego w budynku nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu w Przemyślu przy ul. 29 Listopada 2. 2. W szczególności, podczas wykonywania prac konserwacyjnych, zostaną wykonane następujące roboty:  złomowe rozebranie posadzki wraz z warstwami pod posadzkowymi do poziomu podłoża gruntowego z ewentualnym pogłębieniem niezbędnym do wykonania posadzki z płytek gres wraz z izolacją przeciw wodną oraz warstwami pod posadzkowymi o założonych grubościach,  wykucie, wraz z rozbiórką posadzki oraz odbiciem tynków sufitu, stalowych ścianek działowych z siatki w obramowaniu z kształtowników wraz z demontażem złomowym,  skucie całości tynku ścian i sufitów pomieszczenia i wewnętrznej klatki schodowej,  określenie stopnia zawilgocenia, zasolenia i zagrzybienia ścian,  oczyszczenie i wykucie spoin na głębokość do 2 cm z ewentualnym uzupełnieniem lub wymianą zniszczonych, spękanych, zmurszałych cegieł w powierzchni muru i ścian,  odgrzybienie i oczyszczenie całości powierzchni ścian oraz sufitu szczotkami mechanicznymi,  wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ścian podpiwniczenia od stromy elewacji i od strony pomieszczeń (poziom parteru: korytarz, przyległe pomieszczenia), ścian wewnętrznej klatki schodowej do podpiwniczenia oraz korytarza bocznego w poziomie parteru,  przygotowanie podłoża (ściany podpiwniczenia) przez intensywne piaskowanie,  oczyszczenie powierzchni ścian/muru oraz sufitu przez odkurzanie/równoważna metoda,  zabiegi anty solne i odgrzybiające ścian i sufitu podpiwniczenia należy przeprowadzić systemowymi środkami wchodzącymi w system izolacji p. wodnej,  wykonanie podłoża z nie normowanej pospółki/piasku pod posadzkę,  wykonanie podłoża betonowego pod posadzkę,  wykonanie izolacji p. wodnej ścian od strony pomieszczenia piwnicznego wraz z wykonaniem tynków wewnętrznych ścian zgodnie z przyjętym systemem (tynki renowacyjne dwuwarstwowe z warstwą magazynującą sole), o odpowiednich warstwach, w zależności od uzyskanych wyników zasolenia i zawilgocenia ścian,  wykonanie izolacji p. wodnej pod posadzkowej zgodnej z systemem przyjętym dla ścian pomieszczenia piwnicznego uwzględniającej zawilgocenie podłoża gruntowego z wykonaniem fasety na styku izolacji ścian i izolacji pod posadzkowej,  wykonanie pozostałych warstw pod posadzkowych z ułożeniem posadzki z płytek gres z cokolikiem wysokości 15,0 cm oraz wykonaniem izolacji p. wilgociowej posadzki 2 ×folia w płynie,  wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na suficie pomieszczenia oraz na ścianach wewnętrznych i suficie wewnętrznej klatki schodowej (powierzchnie poza izolacją p. wodną),  malowanie ścian z wykonaną izolacją p. wodną farbą zgodną z wymogami przyjętego systemu renowacyjnego dla wykończenia powierzchni,  dwukrotne malowanie pozostałych ścian oraz sufitu pomieszczenia i wewnętrznej klatki schodowej farbą emulsyjną,  złomowa rozbiórka izolacji cieplnej rur c.o., oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur c.o. i wykonanie izolacji cieplnej rur z dwuwarstwowych otulin z pianki poliuretanowej,  konserwacja istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej z wymianą osprzętu elektrycznego,  wykonanie wszystkich niezbędnych (koniecznych ze względów technicznych i technologicznych) do zakończenia robót i czynności związanych z wykonaniem konserwacji pomieszczenia zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, wymogami kart technicznych, instrukcji wykonania, zaleceniami Producenta,  wywóz złomu metalowego z placu budowy, przeważenie, odwóz z rozładunkiem i złożeniem na placu składowym magazynu zlokalizowanego w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego 22, Roboty towarzyszące:  zalecana i zdaniem inwestora, niezbędna wizja lokalna na przyszłym placu budowy przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego,  zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót elementów zagospodarowania terenu oraz przyległych pomieszczeń budynku, zamontowanych urządzeń, drzew, krzewów, kwietników itp. wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia,  złom metalowy pozyskany w trakcie robót konserwacyjnych Wykonawca własnym transportem na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie do magazynu zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 22 w Żurawicy, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania,  Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane,  wywóz i utylizację odpadów jw. oraz rozliczenie złomu Wykonawca będzie dokonywał na bieżąco zgodnie z przepisami szczegółowymi,  Użytkownik może wymagać natychmiastowego usunięcia odpadów i złomu z placu budowy oraz sprzątania otoczenia budynku w przypadkach wystąpienia takiej konieczności,  zabezpieczenie środowiska przed wpływem odpadów a w przypadku dopuszczenia do skażenia środowiska podjęcie akcji ratunkowej i zabezpieczającej,  po zakończeniu robót uporządkowanie terenu przy budynku, korytarzy, holu wejściowego, placu budowy oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść, likwidacja magazynków podręcznych, ewentualnego zaplecza budowy i placów składowych, usunięcie powstałych szkód i uszkodzeń,  splantowanie zniszczonych fragmentów trawników, wyrównanie powierzchni, przygotowanie terenu pod obsianie trawą, wysianie trawy z nawożeniem,  przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru. UWAGA: Po zakończonych robotach budowlanych teren objęty robotami należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający prowadzenie pracy. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania Ofertą na kwotę/wartość: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją „wadium w postępowaniu nr ZP/17/2019, NIP [Wykonawcy].
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach