Przetargi.pl
Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 752 05 20 , fax. 089 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 752 05 20, fax. 089 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ketrzyn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie oraz konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn, wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości. 2) Szczegółowe informacje o sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz dotyczące wykonania zamówienia zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących- zał. nr 7 do SIWZ. 3) Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, ogólnymi warunkami umowy jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 747320009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach