Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznych kolumn wraz z dodatkowym wyposażeniem do kontynuacji badań w grancie 12

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych kolumn wraz z dodatkowym wyposażeniem do kontynuacji badań w grancie 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Postępowanie jest udzielane w częściach, których całkowita wartość wg szacunkowego planu na rok 2014 przekracza 30 tyś euro. 1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawa specjalistycznych kolumn wraz z dodatkowym wyposażeniem do kontynuacji badań w grancie 12, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do siwz (wymagania minimalne). 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki techniczno - eksploatacyjne) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę specjalistycznego sprzętu do siedziby wskazanej przez Zamawiającego, tj. Katedry i Zakładu Biochemii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (80-211 Gdańsk), do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Wymagania dotyczące kolumn: 4. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. kolumn oraz dodatkowego wyposażenia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe (jako standard). Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 5. Wykonawca przy oferowaniu produktu zgodnego z numerem katalogowym nie musi załączać materiałów producenta. 6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: a) załączenia wraz z ofertą minimum po 1 szt. oferowanej kolumny lub dodatkowego wyposażenia, celem sprawdzenia kompatybilności produktu z posiadaną aparaturą i prowadzonymi badaniami; b) dostarczone produkty muszą być oddzielnie zapakowane, opisane nazwą wykonawcy, numerem przetargu oraz do której części oferty i pozycji specyfikacji zostały złożona c) załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne; d) załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, opis potwierdzający parametry wyspecyfikowane w załączniku nr 1 do siwz; 7. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów oraz sprawdzenia kompatybilności kolumny i dodatkowego wyposażenia z posiadanym sprzętem i prowadzonymi badaniami. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 8. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia/nie spełnia). 9. Oferowane materiały zużywalne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 10. Termin gwarancji - min. 75 % okresu gwarantowanego przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331241305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach