Przetargi.pl
Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 752 05 20 , fax. 089 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2011-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 752 05 20, fax. 089 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ketrzyn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje: Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie oraz konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej i ulicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a w szczególności: a) bieżące oczyszczanie kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalika (przyłącza), osadników, studni rewizyjnych, studni chłonnych, piaskowników, separatorów wraz z wywozem osadów i płukaniem sieci sprzętem ciśnieniowym - zapewniając utrzymanie pełnej sprawności sieci oraz urządzeń. Dopuszczalna wysokość nagromadzonych osadów nie powinna przekraczać 5% średnicy kolektora oraz 20 cm. głębokości osadnika (pod warunkiem, że nie stanowi to więcej niż 30% jego głębokości). Osady winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca określi sposób zagospodarowania odpadów i ponosi jego koszty. b) utrzymanie otwartych kolektorów deszczowych, w szczególności poprzez: - wykaszanie skarp - 1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października; - usuwanie mułu z rowów, uzupełnianie faszyn, wywóz nieczystości usuniętych z rowów - 2 razy w ciągu roku: raz w okresie od 1 marca do 31 maja i raz w okresie od 1 września do 31 października; - utrzymania otwartych kolektorów deszczowych w pełnej sprawności, w szczególności w okresie intensywnych opadów deszczu, rozumianego jako m.in. usuwanie wszelkiego rodzaju blokad i zatorów, - bieżące oczyszczanie wlotów i wylotów z rurociągów sieci deszczowej. c) bieżąca kontrola sieci - minimum jeden raz w miesiącu, a obowiązkowo w okresie intensywnych opadów deszczu, celem utrzymaniem właściwej sprawności sieci i natychmiastowe usuwanie stwierdzonych uszkodzeń mechanicznych oraz blokad i zatorów. d) bieżąca konserwacja sieci poprzez: - uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia sieci (m.in. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych); - likwidację zapadlisk i przesunięć armatury oraz wyposażenia sieci powstających w wyniku jej eksploatacji. e) bieżąca kontrola i regulacja poziomu lustra wody jeziorka miejskiego oraz bieżące naprawy i konserwacja urządzeń technicznych, w tym jazów regulujących przepływ wody na odcinku - użytek ekologiczny, rozlewisko Wopławki - kolektor E. 2) Szczegółowe informacje o sieci kanalizacji deszczowej i ulicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn zawarte są w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 747320009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ketrzyn.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach