Przetargi.pl
Usługa hotelarsko - restauracyjna oraz wynajem sal konferencyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5227900 , fax. 089 5227901
 • Data zamieszczenia: 2011-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy
  ul. Głowackiego 28 28
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5227900, fax. 089 5227901
  REGON: 51132639300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa hotelarsko - restauracyjna oraz wynajem sal konferencyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa hotelarsko-restauracyjna oraz wynajem sal konferencyjnych z wyposażeniem w sprzęt multimedialny w związku z organizacją szkolenia dla doradców zawodowych w zakresie stosowania metody Assessmentcenter w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci Daj szansę kompetencjom. Przejrzystość i samozatrudnienie migracji pracującej poprzez Centra Oceny w dniach 04-08.04.2011 r. Miejsce wykonania zamówienia: miasto Olsztyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 550000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wnosi się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach