Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych: Komorów, Witoszówka I i II, Nieszków, Starczówek, Służejówek, Osina Mała

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Polna Droga 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 852 30 58 , fax. 074 852 22 34
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy
  ul. Polna Droga 1 1
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 852 30 58, fax. 074 852 22 34
  REGON: 93296478800045
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych: Komorów, Witoszówka I i II, Nieszków, Starczówek, Służejówek, Osina Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : - konserwacja i utrzymanie zbiornika wodnego Komorów w m. Komorów ( gm. Świdnica ) - część zamówienia nr 1 , - konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych Witoszówka I i II w m. Świdnica ( gm. Świdnica ) - część zamówienia nr 2 , - konserwacja i utrzymanie zbiorników p. powodziowych miasta Ziębice: Nieszków, Starczówek, Służejówek, Osina Mała ( gm. Ziębice ) - część zamówienia nr 3. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary prac oraz Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji wałów p. powodziowych i Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie usuwania drzew i krzewów stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach