Przetargi.pl
Remont zespołu budynków Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka 13-23

Gmina Lubawka ogłasza przetarg

 • Adres: 58-420 Lubawka, Pl. Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 7411588 w. 22 , fax. 0-75 7411262
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawka
  Pl. Wolności 1 1
  58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 7411588 w. 22, fax. 0-75 7411262
  REGON: 23082133900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubawka.nowoczesnagmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zespołu budynków Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka 13-23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia - jest remont zespołu budynków Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka 13-23. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności - wykonanie prac polegających na: 2.1. remont połowy dachu budynku nr 17, remont połowy dachu budynku nr 18 i remont w całości dachu budynku nr 20 - zakres robót obejmuje min. demontaż istniejącego pokrycia, deskowanie, położenie papy i krycie dachów gontami drewnianymi, wymiana instalacji odgromowej, naprawa obróbek koszowych montaż rur i koszy zlewowych z blachy miedzianej, 2.2. budynki nr 13-23 naprawa ścian szczytowych od podwórza oraz renowacja ścian szczytowych deskowanych od strony ulicy, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa chodnika w podcieniach z wyrobieniem koryta odprowadzającego wody deszczowe, wykonanie koryta od strony podwórza, naprawy podstaw słupów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł najpóźniej do dnia 10. 04. 2013r., do godziny 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lubawka.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach