Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-349 Wrocław, ul. Paprotna 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3721306 , fax. 071 3221617 w. 132
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Paprotna 14 14
  50-349 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3721306, fax. 071 3221617 w. 132
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wios@wroclaw.pios.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę odczynników chemicznych i wzorców (Kod CPV: 33696300-8 Odczynniki chemiczne) dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 pakietów (pakiety od 1 do 10). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze Cenowe - zał. nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wroclaw.pios.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach