Przetargi.pl
Konserwacja i remont istniejących płotów szczelnych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

Białowieski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 97 23
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białowieski Park Narodowy
  ul. Park Pałacowy 11
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  tel. 85 682 97 23
  REGON: 20066482800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i remont istniejących płotów szczelnych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy konserwacji i remontu istniejących płotów szczelnych na łącznej długości 2000 mb w Rezerwacie Pokazowym Żubrów i w Rezerwacie Hodowlanym Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Części 1 dotyczy konserwacji istniejących płotów szczelnych w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Nr 3 na dł. 1000 mb i obejmuje swoim zakresem wykonanie 27 przęseł płotu o wys. 2,4 m tj. ok. 108 mb płotu, przy szerokości przęsła 4,0 m, 892,0 m płotu szczelnego o wys. typowej 2,0 m, w linii płotu 2 bramy dwuskrzydłowe rozwierane o szer. ok. 4,0 m oraz 2 furty wejściowe o szerokości ok. 1,55 m oraz poniższe prace: - odkrzaczenie i obkaszanie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie płotu – ok. 30 % długości płotu, - zdemontowanie elementów (tablic, oznaczeń, itp.) zamontowanych do płotu – do ponownego montażu, - oczyszczenie wszystkich elementów drewnianych przęseł (desek, rygli i daszku), - drobne naprawy polegające na wymianie zniszczonych/brakujących elementów (np. desek opierzenia, okapów, itp.) – ok. 5%. Materiał na wymieniane elementy: tarcica iglasta (sosna lub świerk), wymiary w nawiązaniu do elementów istniejących wymienianych, - dwukrotna konserwacja środkiem impregnującym, owadobójczym i grzybobójczym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, wykonana metodą min. 2-krotnego malowania bądź metodą oprysku ciśnieniowego; preparat koloryzujący – kolor w nawiązaniu do koloru płotu istniejącego (do ustalenia z Zamawiającym), - oczyszczenie elementów metalowych, - nie dopuszcza się stosowania preparatów solnych, - zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań, - uporządkowanie terenu prowadzonych robót. Część 2 dotyczy remontu istniejących płotów szczelnych w Rezerwacie Hodowlanym Żubrów Nr 1 i 2 na dł. 1000 mb w terenie leśnym (Rezerwat Nr 1 – 540 mb płotu, Rezerwat Nr 2 – 460 mb) oraz wykonania poniższych prac: - odkrzaczenie i obkaszanie chwastów, - demontaż elementów drewnianych płotu przewidzianych do wymiany, - demontaż słupów stalowych skrzywionych bądź będących w złym stanie technicznym, wraz z elementami fundamentowania, - czyszczenie istniejących słupów, - osadzenie słupów wyprostowanych (14 sztuk) i nowych (8 sztuk) w linii ogrodzenia (wykonanie nowych fundamentów), - słupki z profili stalowych 2x teownik 70x70, połączonych dwoma półkami pod rygle z kątownika 50x30x5, przyspawanego obustronnie do teowników. Do wbetonowania słupków należy użyć betonu klasy C16/20, fundament o wym. 30x40cm, posadowić na głębokości min. 1,2 m. Zbrojenie: podłużne 4xØ12, strzemiona - pręty Ø6 co 15 cm; - 2-krotnie malowanie farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym wszystkich słupów (istniejących i nowych) - montaż elementów drewnianych płotów (rygle, deskowanie, okap), - materiał na przęsła: deski- tarcica iglasta (sosna lub świerk) - wym. 38mm; rygle (kantówki) sosnowe - wym. 120/100mm; listwa dystansowa (sosna lub świerk) - wym. 5/20mm; słupki pod daszek ogrodzenia (sosna) - wym. 100/100mm; deski iglaste na daszek (sosna lub świerk) - wym. 25/180mm - zabezpieczenie elementów drewnianych ogrodzenia poprzez dwukrotne malowanie bądź nasączanie ciśnieniowe, - nie dopuszcza się stosowania preparatów solnych, - montaż tabliczek ostrzegawczych, - uporządkowanie terenu wykonywanych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – Załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach