Przetargi.pl
Konserwacja i naprawy kserokopiarek użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3471538, 347-24-00 , fax. 058 3472913,058 3471765
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3471538, 347-24-00, fax. 058 3472913,058 3471765
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i naprawy kserokopiarek użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawy kserokopiarek, nieobjętych gwarancją, będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Wielkość lub zakres zamówienia: konserwacja i naprawy z wymianą części eksploatacyjnych i za
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503131003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 0 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie usługi odpowiadające swoim rodzajem ( konserwacja i naprawa danej marki kserokopiarek ) o łącznej wartości co najmniej równej dla danej części zamówienia: część 1 - 63 700 PLN, część 2 - 3 200 PLN, część 3 - 6 300 PLN, część 4 - 17 800 PLN, część 5 - 147 200 PLN, część 6 - 12 600 PLN, część 7 - 1 100 PLN, część 8 - 2 100 PLN, część 9 - 9 400 PL, część 10 - 10 500 PLN, część 11 - 2 100 PLN, część 12 - 1 100 PLN, część 13 - 8 100 PLN, część 14 - 8 400 PLN, część 15 - 1 700 PLN, część 16 - 20 900 PLN. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonywania usług konserwacji i napraw kserokopiarek z tych części; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy winni złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 4)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonywania usług konserwacji i napraw kserokopiarek (załącznik nr 7 do SIWZ). 5)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach