Przetargi.pl
obsługę serwisową kopiarek eksploatowanych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku ,w tym: konserwacje, naprawy, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych części

Urząd Kontroli Skarbowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-362 Gdańsk, ul. Chłopska 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5533664 , fax. 058 5533895
 • Data zamieszczenia: 2012-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Chłopska 3 3
  80-362 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5533664, fax. 058 5533895
  REGON: 19002759500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  obsługę serwisową kopiarek eksploatowanych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku ,w tym: konserwacje, naprawy, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Obsługa serwisowa kopiarek eksploatowanych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku i w Słupsku w tym: konserwacje, naprawy, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych części wyszczególnionych - 23 sztuk kopiarek Ricoh (opisanych w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej specyfikacji), Zakres obsługi serwisowej obejmuje: a) konserwację przeprowadzaną po wykonaniu limitu kopii przewidzianego przez producenta dla poszczególnych modeli kopiarek, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zakres konserwacji obejmuje następujące czynności: - czyszczenie i odkurzanie całego wnętrza maszyny kopiującej, - czyszczenie i mycie układu optyki, - czyszczenie elementów pobierania i transportu papieru (rolki, pasy transportu), - czyszczenie układu grzejnego, - czyszczenie drutów korotronów oraz mycie rynienek, wałów ładujących, pasów transferowych, - czyszczenie wszystkich filtrów oraz zespołu wywoływaczki, smarowanie elementów napędu, - kontrola stanu technicznego ww. podzespołów. b) naprawy i wymianę części zużywających się lub uszkodzonych, wg zaproponowanej w ofercie stawki za 1 rbg (za usługi inne niż konserwacja), c) dostawy oryginalnych (bądź dopuszczonych przez producenta) materiałów eksploatacyjnych, zwłaszcza - bęben światłoczuły, listwy bębnów, developera, d) wykonywanie napraw i ewentualną wymianę części zamiennych (na oryginalne, bądź dopuszczone przez producenta - nowe, przystosowane do poszczególnych modeli kopiarek), odbywać się będzie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu zasadności i zakresu naprawy przez uprawnioną osobę ze strony zamawiającego. Części te objęte będą gwarancją producenta. 2. Warunki serwisowe: a) czas reakcji serwisu na zgłoszenie w przypadku uszkodzenia kopiarki - do 24 godzin na dokonanie naprawy. b) godziny usuwania awarii kopiarek (dni robocze) - od 7.15 do 15.15, c) czas usunięcia awarii kopiarki w przypadku sprowadzenia uszkodzonych części - nie dłużej niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia uszkodzenia. d) w przypadku, gdy usunięcie usterki trwałoby dłużej niż 5 dni od momentu podjęcia naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy. 3. Umowa będzie realizowana do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, jednakże nie dłużej niż rok od momentu podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503131003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uksgdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach