Przetargi.pl
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych

Urząd Kontroli Skarbowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-362 Gdańsk, ul. Chłopska 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5533664 , fax. 058 5533895
 • Data zamieszczenia: 2014-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Chłopska 3 3
  80-362 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5533664, fax. 058 5533895
  REGON: 19002759500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot obejmuje dzierżawę 8 szt. używanych, poleasingowych ( nie starszych niż 6 lat), kompletnych, kompatybilnych, jednolitych urządzeń wielofunkcyjnych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku ( 5szt.w Gdańsku, 3szt. w Słupsku) przez okres roku od podpisania umowy. Przedmiot dzierżawy obejmuje dostawę, rozładunek, zainstalowanie, skonfigurowanie środowiska oraz przeszkolenie w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego. Zamawiający wymaga by w ramach realizowanego zamówienia Wykonawca wykonywał na własny koszt wszelkie niezbędne konserwacje, naprawy, dokonywał zakupu i wymiany zużytych części oraz zakupu i wymiany tonerów w dostarczonych urządzeniach wielofunkcyjnych w obu wskazanych lokalizacjach. Tonery mają być oryginalne. Zamawiający zapewni wyłącznie papier. Szacowana ilość wydruków/kopii około 1,5 miliona stron rocznie . Szacowna ilość skanów około 500.000 stron rocznie. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia wielofunkcyjne mają zawierać oprogramowanie umożliwiające zarzadzanie i kontrolę wydruków wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Wymagania dotyczące minimalnych parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę urządzeń zawiera tabela równoważnośc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503131003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena za strone wydruku/kopii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach