Przetargi.pl
Konserwacja bieżąca wałów przeciwpowodziowych 16,10 km gmina Miłoradz, pow. Malbork, woj. pomorski

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3432254 do 56 w. 239 , fax. 058 3432617
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
  ul. Sucha 12 12
  80-531 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3432254 do 56 w. 239, fax. 058 3432617
  REGON: 00008319000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zmiuw.gda.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja bieżąca wałów przeciwpowodziowych 16,10 km gmina Miłoradz, pow. Malbork, woj. pomorski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie położonym, na terenie powiatu: Malbork; 2.Charakterystykę obiektu, lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiar robót, określa uproszczona dokumentacja projektowa st
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2.spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4.zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej jedno zamówienie z zakresu: - konserwacja bieżąca wałów p.pow. - okoszenie skarp i korony wałów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert w postępowaniu; 3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zmiuw.gda.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach