Przetargi.pl
DIGITALIZACJA ZBIORÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Europejskie Centrum Solidarności ogłasza przetarg

 • Adres: 80-958 Gdańsk, ul. Doki 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 767 79 71 , fax. 058 767 79 78
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Europejskie Centrum Solidarności
  ul. Doki 1 1
  80-958 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 767 79 71, fax. 058 767 79 78
  REGON: 22050902900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecs.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DIGITALIZACJA ZBIORÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest poddanie procesowi digitalizacji publikacji tzw. drugiego obiegu: książek i prasy, w tym czasopism (do formatu A2); dokumentów życia społecznego m.in.: plakatów i ulotek, a także dokumenty tekstowe (do formatu A1) oraz fotograf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713541005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający określone poniżej warunki Spełniający warunki wynikające z art. 22 ust.1 Ustawy tzn.: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia poświadczenia zrealizowania, co najmniej, trzech podobnych zamówień, Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków na podstawie złożonych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy PZP przedstawienie poświadczenia zrealizowania, co najmniej, trzech podobnych zamówień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ecs.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach