Przetargi.pl
Kompleksowy nadzór nad inwestycją pn.„Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o salę koncertową wraz z zapleczem oraz rozbudowa infrastruktury technicznej na działkach położonych przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Iłżecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 262 09 10 , fax. 41 262 09 10
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
  Iłżecka 47
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 262 09 10, fax. 41 262 09 10
  REGON: 27680200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psm.ostrowiec.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowy nadzór nad inwestycją pn.„Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o salę koncertową wraz z zapleczem oraz rozbudowa infrastruktury technicznej na działkach położonych przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełniej kompleksowej obsługi związanej z nadzorem technicznym i prawnym inwestycji pn: „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o salę koncertową wraz z zapleczem oraz rozbudowa infrastruktury technicznej na działkach położonych przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy). Do obowiązków wykonawcy należeć będzie w szczególności: 1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020. poz. 1333 z późn. zm.), 2)pełnienie obsługi administracyjnej związanej z realizacją inwestycji i przygotowanie stosownych dokumentów. 3) obsługa prawna realizowanej inwestycji począwszy od przygotowania postępowania na wyboru wykonawcy robót i jego przeprowadzenie zgodnie z ustawa Pzp oraz na etapie realizacji nadzór prawny i egzekwowanie zawartej umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz zastępstwo przed sądami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach