Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCHZ ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106714L – UL. SZEWSKIEJ W LUBLINIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, Staszica 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 431029234
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCHZ ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106714L – UL. SZEWSKIEJ W LUBLINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCHZ ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106714L – UL. SZEWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W LUBLINIE CELEM ZAPEWNIENIA ZJAZDU DLA INWESTYCJI REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2016-2022 „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE“ CZĘŚĆ 4 WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 2.200,00 złDo 22.08.2022 r. do godz. 10:15 (decyduje data i godz. wpływu na konto SPSK-1, w przypadku złożenia wadium w innych formach niż pieniądz decyduje data i godzina zdeponowania w Kancelarii Szpitala SPSK 1, pokój nr 9).Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. minimum 30 dni zgodnie z zapisem części XVII SWZ.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 39 1130 1206 0028 9001 1320 0004 Bank Gospodarstwa Krajowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, z dopiskiem“ WADIUM do przetargu nieograniczonego na KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 106714L – UL. SZEWSKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W LUBLINIE CELEM ZAPEWNIENIA ZJAZDU DLA INWESTYCJI REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2016-2022 „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE“ CZĘŚĆ 4 WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE." Nr sprawy: EO/ZRIW 2731/31/222. Możliwe jest również wniesienie wadium w: gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego o uznaniu wpłaconego wadium decyduje datai godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia przelewu w banku Wykonawcy.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ..........................7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.5. W przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, się wykonaniem w sposób należyty:Co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze tj. wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresiemin. 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy (wrozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawobudowlane) dróg w klasie technicznej L o wartości niemniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda robota.Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez conajmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotówmusi posiadać wymagane doświadczenie).Warunek spełni Wykonawca, jeśli wskazane zostaną osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,odpowiedzialne za kierowanie budową i robotami budowlanymi w poszczególnych branżach: dysponowania osobami, którebędą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi w specjalności:min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane dokierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającą ważne ubezpieczenie OC zaszkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa lub jest uprawniona do wykonywania samodzielniefunkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, zpóźn. zm.).W/w osoba musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy.Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1inwestycji drogowej polegającej na budowie, przebudowielub rozbudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca1994 r.Prawobudowlane) drogi w klasie technicznej L lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, przy czym inwestycjata powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora.osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branżowych, posiadającymi min. roczne doświadczenie zawodowe wkierowaniu robotami (w odpowiedniej branży) oraz wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi(bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychosobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branżowych, posiadającymi min. roczne doświadczenie zawodowe wkierowaniu robotami (w odpowiedniej branży) oraz wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi(bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychmin. 1 uprawnionym geodetą posiadającym doświadczenie przy budowie, przebudowie lub rozbudowie minimum jednejdrogi w zakres której wchodziły roboty instalacyjne w zakresie sieci: sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych,posiadającym wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne ikartograficzne, tj. uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjnej obsługi inwestycji.wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach