Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego, sprawnościowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zaburzu

Gmina Radecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 22-463 Radecznica, B. Prusa 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (84) 6818001
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radecznica
  B. Prusa 21
  22-463 Radecznica, woj. lubelskie
  tel. (84) 6818001
  REGON: 950368546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego, sprawnościowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zaburzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego, sprawnościowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach zewnętrznych 44,0 x 27,0 m, powierzchnia 1188,0 m2 wraz z wyposażeniem;- ogrodzenie boiska z paneli systemowych o wysokości 5,0 m i łącznej długości 142,0mb. wraz z dwiema bramami wjazdowymi,- oświetlenie, 8 masztów oświetleniowych, 16 opraw wraz z przewodami;- monitoring wizyjny obiektów, 2 kamery wraz z okablowaniem, montażem i uruchomieniem kompletnie wykonanego systemu;- plac zabaw o charakterze sprawnościowym, nawierzchnia poliuretanowa pow. 332,0m2 , 4 urządzenia;- siłownia zewnętrzna składająca się z 7 urządzeń;- montaż elementów małej architektury obejmujący ławki 8 szt., kosze na śmieci 4 szt., tablice informacyjne 2 szt., stojaki na rowery 3 szt.;- utwardzenie terenu kostką brukową betonową 185,0 m2,- miejsca postojowe utwardzone kostką betonową w ilości 62,0 m2;Miejsce realizacji inwestycji: obręb 0005 Gorajec Stara Wieś działka nr ewid. 579 gm. Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie.część 2 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zaburzu :- roboty rozbiórkowe,- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach zewnętrznych 24,0 x 29,0 m, powierzchnia 696,0 m2 wraz z wyposażeniem tj. zestaw do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i piłki siatkowej;- ogrodzenie boiska z paneli systemowych o wysokości 5,0 m i łącznej długości 106,0 mb. wraz z bramą wjazdową i furtk,- oświetlenie, 4 słupy oświetleniowe, 8 opraw, szafa sterownicza wraz z przewodami, pomiary i badania instalacji;- monitoring wizyjny obiektów, 2 kamery wraz z okablowaniem, rejestratorem, monitorem oraz montażem i uruchomieniem kompletnie wykonanego systemu;- montaż elementów małej architektury obejmujący ławki z oparciem 2 szt., stojaki na rowery 2 szt.;- chodniki z kostki brukowej betonowej 57,0 m2,Miejsce realizacji inwestycji: obręb 0016 Zaburze działka nr ewid. 239 gm. Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach