Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie

Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Obrońców Pokoju 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie
  Obrońców Pokoju 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 004176470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lublin.sa.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji klimatyzacji oraz zrealizowanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego i stanowi załącznik Nr 1 do SWZ. Dokumentacja rysunkowa z zaznaczonymi pomieszczeniami, w których ma zostać wykonana instalacja klimatyzacji stanowi załącznik nr 1A do PFU - do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale V SWZ. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia Wykonawcy / osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia / wykształcenia Wykonawcy / kwalifikacji zawodowych Wykonawcy / potencjału technicznego Wykonawcy: 1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie roboty budowlane, rozumiane jako roboty realizowane w ramach dwóch odrębnych zawartych przez Wykonawcę Umów, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto* każda polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu każdorazowo instalacji klimatyzacji w budynkach** użyteczności publicznej. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. W tym celu Wykonawca składa wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.UWAGA:* Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).** Pojęcie budynku użyteczności publicznej zostało zdefiniowane w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.). Zgodnie z przewidzianą w tym przepisie definicją, przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.2) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, także wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania: a) Projektant branży elektrycznej – posiadający uprawnienia* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń; b) Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń; d) Kierownik robót sanitarnych/ kierownik budowy – uprawnienia* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. W tym celu Wykonawca składa wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.UWAGA:Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji projektanta i kierownika robót w branży elektrycznej oraz projektanta i kierownika robót w branży sanitarnej.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.UWAGA:* Wszystkie osoby wymienione w lit. a) do d) muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r.,poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach