Przetargi.pl
Kompleksowe usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 582 891 , fax. 257 582 891
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 582 891, fax. 257 582 891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kompleksowe usługi sprzętowo - transportowe w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 do realizacji sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, z podziałem na: Zadanie 1: Służba Drogowo – Mostowa w Mińsku Mazowieckim. Zamówienie obejmuje miasto Mińsk Mazowiecki i gminy: Mińsk Mazowiecki, Stanisławów, Dębe Wielkie oraz następujące asortymenty usług: 1) praca samochodu z piaskarką i pługiem średnim w zestawie z koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki: odśnieżanie pługiem Zamawiającego, zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg z piaskarki Zamawiającego, załadunek koparko-ładowarką mieszanki piaskowo-solnej na samochody, 2) praca samochodu z pługiem średnim: odśnieżanie pługiem Zamawiającego, transport zalegającego śniegu oraz transport mieszanki piaskowo-solnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3) interwencyjne odśnieżanie chodników, posypywanie chodników oraz sprzątanie chodników /sprzątnie nawierzchni jezdni przy krawężnikach po sezonie zimowym wraz z utylizacją zgromadzonych nieczystości w zakresie i na koszt Wykonawcy. Zadanie 2: Służba Drogowo – Mostowa w Mińsku Mazowieckim. Zamówienie obejmuje gminy: Cegłów, Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i miasto Kałuszyn oraz następujące asortymenty usług: 1) praca dwóch samochodów z piaskarkami i pługami średnimi w zestawie z koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki: odśnieżanie pługami Zamawiającego, zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg z piaskarek Zamawiającego, załadunek koparko-ładowarką mieszanki piaskowo-solnej na samochody, 2) praca samochodu z pługiem średnim: odśnieżanie pługiem Zamawiającego, transport zalegającego śniegu oraz transport mieszanki piaskowo-solnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3) praca równiarki: odśnieżanie, 4) praca koparko-ładowarki: odśnieżanie, załadunek zalegającego śniegu lub mieszanki piaskowo-solnej do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 5) praca ładowarki: odśnieżanie, załadunek zalegającego śniegu lub mieszanki piaskowo-solnej do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 6) interwencyjne odśnieżanie chodników, posypywanie chodników oraz sprzątanie chodników /sprzątnie nawierzchni jezdni przy krawężnikach po sezonie zimowym wraz z utylizacją zgromadzonych nieczystości w zakresie i na koszt Wykonawcy. Zadanie 3: Służba Drogowo – Mostowa w Mińsku Mazowieckim Zamówienie obejmuje gminy: Cegłów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica oraz następujące asortymenty usług: 1) praca dwóch samochodów z piaskarkami i pługami średnimi w zestawie z koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki: odśnieżanie pługami Zamawiającego, zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg z piaskarek Zamawiającego, załadunek koparko-ładowarką mieszanki piaskowo-solnej na samochody, 2) praca samochodu z pługiem średnim: odśnieżanie pługiem Zamawiającego, transport zalegającego śniegu oraz transport mieszanki piaskowo-solnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3) praca równiarki: odśnieżanie, 4) praca koparko-ładowarki: odśnieżanie, załadunek zalegającego śniegu lub mieszanki piaskowo-solnej do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 5) praca ładowarki: odśnieżanie, załadunek zalegającego śniegu lub mieszanki piaskowo-solnej do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 6) interwencyjne odśnieżanie chodników, posypywanie chodników oraz sprzątanie chodników /sprzątnie nawierzchni jezdni przy krawężnikach po sezonie zimowym wraz z utylizacją zgromadzonych nieczystości w zakresie i na koszt Wykonawcy. Zadanie 4: Służba Drogowo – Mostowa w Stanisławowie Zamówienie obejmuje gminy: Dobre, Dębe Wielkie, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Stanisławów oraz następujące asortymenty usług: 1) praca dwóch samochodów z piaskarkami i pługami średnimi w zestawie z koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki: odśnieżanie pługami Zamawiającego, zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg z piaskarek Zamawiającego, załadunek koparko-ładowarką mieszanki piaskowo-solnej na samochody, 2) praca dwóch samochodów z pługami średnimi: odśnieżanie pługami Zamawiającego, transport zalegającego śniegu oraz transport mieszanki piaskowo-solnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3) praca równiarki: odśnieżanie, 4) praca koparko-ładowarki: odśnieżanie, załadunek zalegającego śniegu lub mieszanki piaskowo-solnej do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 5) praca ładowarki: odśnieżanie, załadunek zalegającego śniegu lub mieszanki piaskowo-solnej do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 6) interwencyjne odśnieżanie chodników, posypywanie chodników oraz sprzątanie chodników /sprzątnie nawierzchni jezdni przy krawężnikach po sezonie zimowym wraz z utylizacją zgromadzonych nieczystości w zakresie i na koszt Wykonawcy. Zadanie 5: Służba Drogowo – Mostowa w Stanisławowie Zamówienie obejmuje gminę Halinów i miasto Sulejówek oraz następujące asortymenty usług: 1) praca dwóch samochodów z piaskarkami i pługami średnimi w zestawie z koparko-ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki-zestaw Wykonawcy: odśnieżanie pługami Wykonawcy, zwalczanie śliskości przez posypywanie dróg z piaskarek Wykonawcy, transport zalegającego śniegu oraz transport mieszanki piaskowo-solnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, załadunek koparko-ładowarką mieszanki piaskowo-solnej na samochody, 2) praca równiarki: odśnieżanie, 3) praca koparko-ładowarki: odśnieżanie, załadunek zalegającego śniegu lub mieszanki piaskowo-solnej do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 4) interwencyjne odśnieżanie chodników, posypywanie chodników oraz sprzątanie chodników /sprzątnie nawierzchni jezdni przy krawężnikach po sezonie zimowym wraz z utylizacją zgromadzonych nieczystości w zakresie i na koszt Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. W związku z tym, że Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia (tj. Zadanie 1-5) zapewniając 100% zapotrzebowania wskazanego przez Zamawiającego, składając ofertę na więcej niż jedno Zadanie, nie można zaoferować tej samej jednostki sprzętowej na różne Zadania, tj. każde Zadanie musi posiadać swoje jednostki sprzętowe. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.1. Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia wszystkich operatorów samochodów i sprzętu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040 z późn. zm.) przez cały okres obowiązywania umowy. 4.2. Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 4.1, które winno zawierać ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj zawartej umowy o pracę i czas jej obowiązywania oraz zakres wykonywanych czynności, w ramach każdej z umów o pracę wraz z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów (a w przypadku braku - rodzaju sprzętu), który będzie obsługiwany przez danego pracownika, w terminie dwóch dni od daty podpisania umowy. 4.3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca / Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.2, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany. 4.4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4.1 czynności: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać dane określone w pkt 4.2. b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem określającym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy pracę i wymiar pracy nie podlegają anonimizacji. c) dowody potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, w szczególności imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez ZUS, dotyczące wszystkich zatrudnionych osób, o których mowa w pkt 4.1, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm) oraz RODO, przy czym: imię i nazwisko pracownika, wymiar czasy pracy, kod ubezpieczenia nie podlegają anonimizacji. 4.5. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone w pkt 4.1 czynności na podstawie umowy o pracę w miejscu wykonywania przedmiotu umowy 4.6. Niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 4.1 oraz nieprzedłożenie dowodów zatrudnienia określonych w pkt 4.4, skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1 pkt 1) lit. h) i i) istotnych postanowień umowy. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca świadczenia usług i jego otoczenia, która jest konieczna do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że podjął niezbędne działania i wdrożył procedury pozwalające realizować niniejszą umowę zgodnie z wymogami RODO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach