Przetargi.pl
SVA/K/4620-30/2019 Zakup i dostawa mebli dla potrzeb budynku nr 10 w CSWLąd Poznań (zadanie nr 55146)

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/K/4620-30/2019 Zakup i dostawa mebli dla potrzeb budynku nr 10 w CSWLąd Poznań (zadanie nr 55146)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli dla potrzeb budynku nr 10 w CSWLąd Poznań. Opis przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, a także „Opis mebli” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, zawierający szczegółowe informacje na temat mebli oraz ich wizualizacje. Obowiązują ilości mebli określone w formularzu cenowym. Meble muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku krajowym oraz wymogom wojska. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić również transport, rozładunek i wniesienie mebli oraz pozostałego wyposażenia do poszczególnych pomieszczeń budynku, ich rozmieszczenie (ustawienie), instalację i związane z tym materiały pomocnicze, a w przypadku dostawy mebli w elementach także ich zmontowanie. Powyższe czynności są po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny przedmiotu zamówienia w formie formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: możliwość zwiększenia do 10% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach