Przetargi.pl
Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego budowy (nadzór w zakresie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi) - polegającej na koordynacji, organizacji, nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, rozliczeniu, a także sprawdzeniu prac geodezyjnych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym na niżej wymienionych zadaniach. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: 1) Część 1 - obejmująca 3 zadania pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy: a) Sposób zapłaty wykonawcy robót budowlanych - wynagrodzenie ryczałtowe b) Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych oraz SIWZ (wraz z wzorem umowy) na wykonanie robót budowlanych jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego www.bip.umilawa.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych znak: ZP.271.24.2019: http://bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/101/415/Postepowanie_znak_ZP_271_24_2019_-_Budowa_ulic_na_terenie_miasta_Ilawy_28II_29/ c) Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad trzema zadaniami: - zadanie 1 - budowę ulicy Świerkowej i Sosnowej Iławie; - zadanie 2 - budowa ulicy Szeptyckiego w Iławie; - zadanie 3 - budowa ulicy Wodnej w Iławie; d) Termin umowny wykonania robót budowlanych : - zadanie 1 - budowę ul. Świerkowej i Sosnowej Iławie - od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2021 r - zadanie 2 - budowa ulicy Szeptyckiego w Iławie - od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2020 r. - zadanie 3 - budowa ulicy Wodnej w Iławie - od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2020 r. e) Miejsce realizacji: Iława, ul. Świerkowa i Sosnowa, ul. Szeptyckiego, ul. Wodna w Iławie. 2) Część 2 - obejmująca zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)”. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad realizacją całego zamówienia na roboty budowlane oznajmującego 2 zadania (części): a) zadanie 1 - budowa ścieżki rowerowej oraz instalacji oświetlenia w ul. Zalewskiej na dz. 1/5 obr. 3 m. Iława; b) zadanie 2 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiej w Iławie (dz. nr 1/5, 290, 289/2 obr. 3 m. Iława c) Sposób zapłaty wykonawcy robót budowlanych - wynagrodzenie ryczałtowe d) Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych oraz SIWZ (wraz z wzorem umowy) na wykonanie robót budowlanych jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego www.bip.umilawa.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych znak: ZP.271.27.2019: http://bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/418/Postepowanie_znak_ZP_271_27_2019_-_Budowa_sciezki_rowerowej_laczacej_miasto_Ilawa_i_gmine_Ilawa__28do_Kamienia_Malego_29/ e) Termin umowny wykonania robót budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. z tym, że: - budowa ścieżki rowerowej oraz instalacji oświetlenia w ul. Zalewskiej na dz. 1/5 obr. 3 m. Iława od dnia podpisania umowy do 30.06.2020r., - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zalewskiej w Iławie od dnia podpisania umowy do 30.11.2019r., f) Miejsce realizacji: Iława, ul. Zalewska. g) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Umowa nr RPWM.06.02.03-28-0024/17-00 3) Część3 - obejmujące zadanie pn. „Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie”. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad realizacją całego zamówienia na roboty budowlane obejmującego 2 zadania (części): a) zadanie 1 - budowa kolektora kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi linii E-65 i 353 (Warszawa-Gdańsk oraz Poznań-Skandawa) w Iławie- zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: - budowę kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie kolektora kanalizacji deszczowej z torowiskiem linii kolejowych oraz ulicami Wojska Polskiego i Kolejową (odcinek D5 – D6) wraz ze studzienkami D5 i D6; - wykonanie zabezpieczenia (konstrukcji odciążających z wiązek szyn, tzw. "typu szwajcarskiego") ruchu pociągów w trakcie wykonywania przejścia mikrotunelingiem pod czynnymi torami, b) Zadanie 2 - budowa kanalizacji deszczowej od zalewiska Marzyńsko do rowu łąkowego - poza terenami zamkniętymi- zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: - budowę kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D5 oraz od D6 do wylotu „W”, studzienki D1-D4, D7, D9+podziemne rurowe zbiorniki retencyjne, - przebudowę komory przepływowej, - budowę punktu poboru wody, - budowę ogrodzenia, - Odbudowa rowu Łąkowego - Strugi Radomno - rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów. c) Sposób zapłaty wykonawcy robót budowlanych - wynagrodzenie ryczałtowe d) Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych oraz SIWZ (wraz z wzorem umowy) na wykonanie robót budowlanych jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego www.bip.umilawa.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych znak: ZP.271.25.2019: http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/100/416/Postepowanie_znak_ZP_271_25_2019_-_Uregulowanie_stosunkow_wodnych_-_zalewisko_Marzynsko_przy_ul__Wojska_Polskiego_w_Ilawie/ e) Termin umowny wykonania robót budowlanych od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020r. f) Miejsce realizacji: Iława, ul. Wojska Polskiego oraz tereny PKP i ul. Kolejowa . 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1-3 w szczególności obowiązki Wykonawcy, zawarty jest we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWIZ. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 71540000-5 usługi zarządzania budową, 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 4) pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 5) w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach