Przetargi.pl
„Kompleksowe odpłatne pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 292941K – ulicy Ogrodowej w miejscowości Muszyna w km 0+000 – 1+040”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 714 009 , fax. 184 777 921
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 184 714 009, fax. 184 777 921
  REGON: 49189306100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowe odpłatne pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 292941K – ulicy Ogrodowej w miejscowości Muszyna w km 0+000 – 1+040”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest obowiązek kompleksowego odpłatnego pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 292941K – ulicy Ogrodowej w miejscowości Muszyna, w km 0 + 000 – 1+040” w zakresie przewidzianym przepisami w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot Usługi nadzoru budowlanego: 71520000-9 Dodatkowe przedmioty Usługi nadzorowania placu budowy: 71521000-6 Doradcze usługi budowlane: 71530000-2 Usługi kontroli i nadzoru technicznego: 71630000-3 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów: 71242000-6 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów: 71244000-0 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje : 71245000-7 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obowiązek kompleksowego odpłatnego pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji robót budowlanych związanych z „Remontem drogi gminnej nr 292941K – ulicy Ogrodowej w miejscowości Muszyna, w km 0 + 000 – 1+040” Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad następującymi robotami budowlanymi: a) Remont wraz z przebudową w pasie drogowym drogi gminnej 292941K – ulica Ogrodowa: - zakres robót ma na celu wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz zniszczonych nawierzchni chodników z kostki betonowej oraz remont umocnień skarp chodników. Charakterystyczne parametry oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja kosztorysowa. Przedmiot zamówienia uwzględnia dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga aby w realizacji przedmiotu umowy brały udział następujące osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego: a) w specjalności drogowej, pełniący funkcję koordynatora, 4. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 1) pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczególności z art. 25 i 26 PB, 2) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, 3)sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót (w tym rozliczeń finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót, 4)reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych związanych z realizacją inwestycji, 5)przekazanie, przy udziale Zamawiającego, placu budowy wykonawcy robót, 6)bieżące rozwiązywaniu problemów technicznych budowy 7)uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót, 8)informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu i zmianę kosztów realizacji inwestycji, 9)sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wykonawcą a podwykonawcami, 10)współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazów robót, wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym), informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp., 11) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 12) potwierdzenie wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, 13) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz potwierdzenie usunięcia wad i usterek wskazanych w protokołach odbioru, 14) sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, 15) sprawdzenie dokumentów przed odbiorowych sporządzonych przez wykonawcę robót, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego, 16) poświadczenie terminu zakończenia robót, 17) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i prac, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu przez Wykonawcę prac wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 18) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną odnośnie zaoferowanych i użytych materiałów i urządzeń. 19) Wykonawca zobowiązuje się, że wymienione w pkt. 20 niniejszego paragrafu dokumenty zostaną dołączone do protokołu odbioru częściowego oraz końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą oraz stosownymi instrukcjami obsługi w języku polskim i protokołami odbiorów branżowych. 20)organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 21)sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robót, na każdym etapie robót, 22)pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiałowych proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego, 23) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych, 24)współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień kontraktu na roboty budowlane, 25)uczestniczenie wraz z Zamawiającym w odbiorach zadania, 26)przygotowanie wspólnie z Wykonawcą projektu protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją odbiorową, 27)obsługa okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawcę robót budowlanych. 5. Jeżeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą prac, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecania Wykonawcy prac. 6. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia wykonania prac dodatkowych. 7. Wykonawca jako inspektor nadzoru ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia – potwierdzone wpisem do dziennika budowy – dotyczące: - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; - dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 8. Pełnienie obowiązków koordynatora w ramach zadań będzie obejmowało: 1) pełnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 PB, 2) organizację i koordynację całego zadania, 3) sporządzanie notatek lub protokołów na Radach Budowy, 4) przygotowywanie danych do wniosków o płatność oraz dostarczanie ich Zamawiającemu, 5) sprawdzanie i opiniowanie projektów umów podwykonawczych pod kątem zgodności z umową generalnego wykonawcy robót, zgodności z prawem budowlanym oraz dobrą praktyką budowlaną, 9. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: a) zasadami współczesnej wiedzy specjalistycznej, b) obowiązującymi normami i przepisami, c) wymaganiami ustaw, d) postanowieniami umowy. 10. Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: sprzęt i osoby. 11. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie. 12. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością. 13. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prac – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania prac z zachowaniem formy pisemnej. 14. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową. 17. Naprawienie przez Wykonawcę ewentualnych szkód obejmuje straty, które Zamawiający poniósł oraz utracone korzyści.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu: pn. „„Kompleksowe odpłatne pełnienia obowiązków nadzorującego nad robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 292941K – ulicy Ogrodowej w miejscowości Muszyna w km 0+000 – 1+040”/Nazwa firmy…. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach