Przetargi.pl
Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi - Etap II - stan wykończeniowy

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-864 Gnojnik, Gnojnik
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 869 600
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Gnojnik 363
  32-864 Gnojnik, woj. małopolskie
  tel. 146 869 600
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi - Etap II - stan wykończeniowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi na działkach ew. o nr 909/4 i 194 zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa w zakresie określonym w projekcie. Zakres robót w tym etapie obejmuje wszystkie pozostałe roboty budowlane mające na celu całkowite wykończenie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyłączeniu podlegają roboty związane ze stanem surowym wraz z pokryciem dachowym oraz zbiornikiem p.poż. Z UWAGI NA BARDZO OBSZERNĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ZAMAWIAJĄCY PONIŻEJ UDOSTĘPNIA LINK DO DOKUMENTACJI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ: https://www.dropbox.com/s/twualwgdykxzm3a/Dokumentacja%20projektowa.7z?dl=0 Zamawiający informuje, że przedmiary robót zostały podzielone na funkcje budynku i stanowią podstawę do przygotowania kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa będzie wynikać z sumy wszystkich załączonych do oferty kosztorysów ofertowych – w ilości zgodnej z załączonymi przedmiarami. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach