Przetargi.pl
„Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynku AGRO Obiekt Hotelowy przy ul. Zwycięskiej 4 w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 53-033 Wrocław, Zwycięska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3398656, , fax. 71 3397912
 • Data zamieszczenia: 2020-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  Zwycięska 8
  53-033 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3398656, , fax. 71 3397912
  REGON: 00601129800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dodr.ibip.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynku AGRO Obiekt Hotelowy przy ul. Zwycięskiej 4 w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przez „Kompleksową usługa utrzymania czystości w budynku AGRO Obiekt Hotelowy przy ul. Zwycięskiej 4 w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego” należy rozumieć czynności wykonywane codziennie, okresowo oraz pracach wykonywanych w miarę potrzeb w czasie trwania umowy w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o działaniu nieniszczącym czyszczonych powierzchni i elementów wyposażenia, za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz przez pracowników posiadających odpowiednie i niezbędne przeszkolenie (według faktycznych potrzeb Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ). Kompleksowa usługa sprzątania obiektów obejmować będzie: - 47 pokoi hotelowych z sanitariatami (w zależności od obłożenia) - powierzchnię ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych i korytarzy) ok. 300 m2 (codziennie) Zapewnienie środków czystości, higienicznych oraz sprzętu do sprzątania leży po stronie Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać dokładnie wymaganiom podanym przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ. W ramach usługi pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do codziennego utrzymania czystości w części hotelowej (pokoje, ciągi komunikacyjne) wg załącznika do umowy (szczegółowy zakres czynności objętych umową na: Kompleksową usługa utrzymania czystości w budynku AGRO Obiekt Hotelowy przy ul. Zwycięskiej 4 w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego).Przy realizacji usługi Wykonawca będzie dysponował profesjonalnym sprzętem do utrzymania czystości i innych prac objętych zleceniem oraz będzie stosować profesjonalne środki czystości i pielęgnacji posiadające aktualne pozwolenie PZH na wprowadzenie do obrotu oraz znak zgodności CE i karty charakterystyki, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco-myjące, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto na część, na którą Wykonawca składa ofertę, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację jakie czynności Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że, spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ). 3) Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach