Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach i Zespołu Szkół w Michalowie.

Wójt Gminy Rachanie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-640 Rachanie, ul. Dolna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 471 103 , fax. 846 471 103
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Rachanie
  ul. Dolna 1
  22-640 Rachanie, woj. lubelskie
  tel. 846 471 103, fax. 846 471 103
  REGON: 54582800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rachanie.gmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach i Zespołu Szkół w Michalowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach i Zespołu Szkół w Michalowie. realizowanego w ramach: Działania 5.2, Efektywność energetyczna sektora publicznego, które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: Zadanie Nr 1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach. Zamawiający informuje, że roboty budowlane, będą prowadzone w obiekcie użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres realizacji niniejszej inwestycji. Zadanie realizowane będzie w 2020 roku. Parametry techniczne budynku: 1) powierzchnia zabudowy całego budynku 1301,60m2, 2) wymiary budynku; długość 58,90 m, szerokość 45,50 m, 3) powierzchnia użytkowa 2492,60 m2, 4) ilość kondygnacji 3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych i cokołów oraz opaski odwadniającej, 2) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych nadziemnych i izolowanie ościeży, 3) wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, 4) wykonanie izolacji termicznej ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych strychów, 5) wykonanie izolacji termicznej stropów pod nieogrzewanymi pomieszczeniami strychów, 6) wykonanie izolacji termicznej stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, 7) wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 8) montaż ogniw fotowoltaicznych na połaciach dachów, 9) wymiana oświetlenia na LED oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego, 10) wykonanie instalacji odgromowej Zadanie Nr 2 - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Michalowie. Zamawiający informuje, że roboty budowlane, będą prowadzone w obiekcie użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres realizacji niniejszej inwestycji. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku. Parametry techniczne budynku: 1) powierzchnia zabudowy całego budynku 1263,25m2, 2) wymiary budynku; długość 57,05 m, szerokość 32,73 m, 3) powierzchnia użytkowa 2258,19 m2, 4) ilość kondygnacji 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych i cokołów oraz opaski odwadniającej, 2) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych nadziemnych i izolowanie ościeży, 3) wykonanie izolacji termicznej stropu zewnętrznego nad wejściem głównym do budynku, 4) wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, 5) wykonanie izolacji termicznej stropów nad ostatnią kondygnacją budynku w części A i B, 6) wykonanie izolacji termicznej stropu zewnętrznego nad salą gimnastyczną oraz sąsiednimi pomieszczeniami, 7) wymiana stolarki okiennej, 8) wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 9) montaż ogniw fotowoltaicznych na połaciach dachów, 10) wymiana oświetlenia na LED oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego, 11) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 3. Szczegółowy zakres robót określający przedmiot zamówienia podano w : a) w zgłoszeniowym projekcie budowlanym– ( załącznik do SIWZ nr 8A- Szkoła Podstawowa w Rachaniach i nr 8B – Zespół Szkół w Michalowie ), b) przedmiarach robót – ( załącznik do SIWZ nr 9A- Szkoła Podstawowa w Rachaniach i nr 9B – Zespół Szkół w Michalowie), c) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - ( załącznik nr 10A- Szkoła Podstawowa w Rachaniach i nr 10B – Zespół Szkół w Michalowie). Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu i Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4. Rozwiązania równoważne. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważne”. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać wraz z ofertą dowód, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy ( znaki towarowe ) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „ lub równoważne”. Prze pojęcie „ lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego ( tożsamość funkcji), - parametrów technicznych ( wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje ), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania, - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu spełnienia warunku „równoważność” spoczywa na Wykonawcy. 5. Ubezpieczenie Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 Projektu umowy. 6. Gwarancja Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji – stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy ( termin minimalny ) do 60 miesięcy ( termin maksymalny ) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 7. Podwykonawcy Zamawiający dopuszcza korzystanie z Podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy ( oznaczenie przedsiębiorstwa ) Podwykonawców. W przypadku braku wskazania Podwykonawców, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile będą znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących Podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia, 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 8. Klauzula zatrudnienia Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt II.2 SIWZ. ( Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy ) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 13 Projektu umowy. 9. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również: 9.1 zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 9.2 wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania, 9.3 dokumenty wymienione w pkt 9.2 wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem, 9.4 prowadzenie dokumentacji, obmiary, rozliczenia dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z wytycznymi inspektora nadzoru, 9.5 zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 9.6 zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek, 9.7 doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 9.8 pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót, 9.9 W dniu zgłoszenia robót do odbioru Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą: dokumenty wymagane przez przepisy Prawa budowlanego i normy branżowe ( dziennik budowy, atesty na wbudowane materiały, wyniki pomiarów sprawdzających, oświadczenie kierownika robót). 9.10 We własnym zakresie zorganizowania czasowego zaplecza budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 9.11 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: a) dozór budowy i ochronę mienia, b) utrudnienia związane z realizacją zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 50 000,00 PLN ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lub. Oddział Rachanie, nr rachunku 22 9639 1048 2005 4800 0042 0006. Wadium wnoszone w formie przelewu powinno znajdować się na rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert tj. dnia 17.04.2020r. godz.11:00. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty. 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium musi być wystawione co najmniej na okres przed upływem terminu składania ofert do końca terminu związania ofertą oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje nieodwołalnie jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta – poręczyciela. (wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku ,gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn liżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - ( załącznik Nr 1 do SIWZ ) , 2. Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał lub dołączył do oferty dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub rejestr handlowy. 3. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu o którym mowa wyżej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V.6.2 (SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. V.8.b) (SIWZ), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt.V 8.a) (SIWZ)powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.V.6.2 (SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt.9 stosuje się. 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z jej uczestników, który warunek ten spełnia, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt.V.1.b) SIWZ. 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w pkt. VI.3 (SIWZ) składa każdy z Wykonawców. 11.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (przykładowa treść zobowiązania została zamieszczona w załączniku Nr 6.1 do niniejszej SIWZ). Zobowiązane to należy złożyć do oferty i podpisuje je podmiot udostępniający swoje zasoby. W treści zobowiązania należy wskazać, w jakim zakresie zostaną udostępnione zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu, podać dane identyfikujące podmiot udostępniający swoje zasoby (przykładowo: adres, pełna nazwa, NIP; REGON; PESEL). Podpis pod oświadczeniem ma złożyć osoba umocowana do składania oświadczeń w imieniu danego podmiotu. Składając takie oświadczenie należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku na Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp zostają nałożone dodatkowe obowiązki, które to Zamawiający będzie wymagał w niniejszym postępowaniu i w trakcie realizacji umowy. 12. . Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że podmiot udostępniający swoje zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zamawiający ocenia, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,4,8 ustawy Pzp. ( propozycja oświadczenia została zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ). Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, oraz który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,4,8 ustawy Pzp. Ocena będzie dokonana poprzez sprawdzenie w treści oferty złożonego oświadczenia oraz złożonych dokumentów o braku podstaw wykluczenia z postępowania .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach