Przetargi.pl
Dostawy środków dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Cicha
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 855 66 08 , fax. 81 855 66 08
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cicha 14
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 81 855 66 08, fax. 81 855 66 08
  REGON: 43121995700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-lubartow.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcynych w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1.1 do 1.4 do SIWZ. ( w podziale na pakiety od 1 do 4) Przedmiot zamówienia zawiera: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi, endoskopów, do mycia i dezynfekcji preparaty w postaci koncentratów, preparat w tabletkach, krem ochronny, preparaty do mycia ciała, rąk, chusteczki w rolkach i wkłady, chusteczki jednorazowe, lawaseptyki, środki dezynfekcyjne – lecznicze. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33631600-8 preparaty antyseptyczne i dezynfekcyjne 33690000-3 różne produkty lecznicze Zamawiający wymaga, aby spektrum działania bójczego (B,Tbc, F, V), było określone na podstawie badań mikrobiologicznych wykonanych w laboratoriach akredytowanych posiadających system jakości GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach