Przetargi.pl
"Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków Ośrodka Zdrowia w Janowie" - IV postępowanie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POD NAZWĄ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 42-253 Janów, ul. Leśna 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POD NAZWĄ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW
  ul. Leśna 3
  42-253 Janów, woj. śląskie
  REGON: 151535356
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySamodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków Ośrodka Zdrowia w Janowie" - IV postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: "Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków Ośrodka Zdrowia w Janowie" - IV postępowanie.Zadanie będzie dofinansowane w ramach projektu RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT4.1. Zakres prac w ramach zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dwóch budynków wchodzących w skład Ośrodka Zdrowia w Janowie.Zakres prac remontowych będzie obejmował termomodernizację obu budynków, malowanie elementów stalowych, wymianę daszków, wymianę drzwi i okien.Zamówienie obejmuje również wymianę opraw oświetlenia podstawowego, nową instalację elektryczną kotłowni oraz zasilanie nowych urządzeń wentylacji mechanicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Uwaga: Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym zawiera się w strefie obserwacji archeologicznych – rejonie występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uzyskaniu pozwolenia na badania archeologiczne (w formie nadzoru).Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach