Przetargi.pl
„Przebudowa lokalu nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Cieszynie przy ul. Katowickiej 8”

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
  Rynek 1
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  REGON: 072182338
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa lokalu nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym w Cieszynie przy ul. Katowickiej 8”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących przebudowę lokalu nr 2 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Katowickiej 8 w Cieszynie. Zakres robót obejmuje m.in. : rozbudowę i przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej,wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,przebudowę wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem,przebudowa ścianek działowych,wymiana stolarki drzwiowej,prace wykończeniowe, okładzinowe, malarskie,wymiana podłóg,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach