Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7

Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614260471
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614260471
  REGON: 630189018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gniezno.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7.2. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE BĘDĄ NA CZYNNYM OBIEKCIE. Z UWAGI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA CZYNNYM OBIEKCIE, Wykonawca zobligowany jest zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki oświatowej. Prace remontowe generujące hałas uniemożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych należy prowadzić po ich zakończeniu. 3. Przez cały czas prowadzenia robót funkcjonować będzie serwerownia na 1. piętrze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedzibą w Gnieźnie: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009 z adnotacją „Wadium - Termomodernizacja SP7”;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) Zdolności technicznej lub zawodowejWarunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zadania w zakresie wykonywania prac budowlanych obejmujących wykonanie izolacji termicznej elewacji budynków w technologii lekkiej-mokrej o wartości brutto minimum 3.000.000,00 każde zadanie;W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Warunek określony w pkt. 4) winien zostać spełniony przez jednego wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach