Przetargi.pl
Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Adamów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-442 Adamów, Adamów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846186102, 846187715 , fax. 846186119
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Adamów
  Adamów 11B
  22-442 Adamów, woj. lubelskie
  tel. 846186102, 846187715, fax. 846186119
  REGON: 95036848600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://admow.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wolnostojącego parterowego wraz z infrastrukturą wskazaną w dokumentacji projektowej w szczególności: Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1479, 1480 (budynek chaty rybaka) oraz 1793/3, 1793/4, 1794/5, 1794/6, 1795/4, 1795/1, 1796, 1788 , 1479, 1480 przyłącze i infrastruktura towarzysząca. Projektuje się chatę z przyłączem wodociągowym, zalicznikową instalacją energetyczną oraz monitoringiem zewnętrznym. Chata rybaka w swoim zakresie ponadto zawiera : Utwardzenia terenu z kostki betonowej, Zmiana ukształtowania terenu poprzez uformowanie skarpy, Budowa przyłącza wodociągowego, udowa zbiornika bezodpływowego na ścieki, Instalacje sanitarne wewnętrzne, Wykonanie linii kablowych, Wykonanie instalacji uziemiającej, Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, Wykonanie instalacji odgromowej , Wykonanie monitoringu zewnętrznego (4kamery), Na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi wykonawca wkalkulował w cenę składanej oferty. Wykonawca, któremu Zamawiający powierzy wykonanie robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym i niniejszą STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1Wymagania dotyczące wadium 1.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 1.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 1.2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17.04.2019 r. do godz. 11:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród, nr konta 47 9639 0009 2002 0050 0122 0014, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, nazwę postępowania oraz znak sprawy. 1.4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt 8.2. lit. b-e, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11.1 SIWZ (Urząd Gminy Adamów, 22-442 Adamów, Adamów 11b, Sekretariat - pokój nr 4). 1.5. Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1.6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja została wskazana jak zapisy SIWZ. 6.8. Dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca 6.8.1Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6.1. lit. a i b SIWZ. 6.8.2Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; propozycja wzoru zobowiązania została określona w załączniku nr 7 do SIWZ. 6.8.3Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.8.4Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty określone w pkt 6.3 SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.9.Dokumenty dotyczące podwykonawcy Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. lit. a SIWZ. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.10.Dokumenty, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 6.10.1W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – każdy z nich: 1)składa wraz z ofertą oświadczenie z pkt 6.1. lit a i b SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, 2)składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3)będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.3. SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców), 4)będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.4. SIWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.3. SIWZ. 6.10.2Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 6.11.Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3, w odniesieniu do podmiotów zagranicznych: 6.11.1Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ: 1)ppkt 6.3.1 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)ppkt 6.3.2 – 6.3.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.11.2Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.11.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym: ­ w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt 6.11.1 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit. b - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 6.11.1 ppkt 2 lit. a - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.11.3W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.11.4Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.11.1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 6.11.5W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach