Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-078 Lublin, Żołnierzy Niepodległej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  Żołnierzy Niepodległej 8
  20-078 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 328 932, , fax. 815 325 318
  REGON: 43102941200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 755 ) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisami Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), zasadami określonymi w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz postanowieniami umowy. 3. Planowe zużycie energii w okresie 12 miesięcy wynosi 650.000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 755)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.(nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2 Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. 2.1 Wykaz dotyczący części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i z podaniem nazw (firm) podwykonawców (Załącznik Nr 2 do SIWZ) – jeżeli dotyczy. 2.2 Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z Rozdziałem II ust. 4.2 i 4.3 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach